"Mir së Wooltz " - Akafsposchen

Dëss Akafsposchen sinn och bei eis op der Braderie ze kafen, den 3. an 4. Juli zu Wooltz.
Mat 5€ ennerstëtzt Dir déi dräi Veräiner!